Những quy định về kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu?

Những quy định về kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu

1. Đối tượng kiểm tra

 • Hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa kiểm tra chất lượng bắt buộc theo quy định của pháp luật.
 • Hàng hóa xuất nhập khẩu nghi ngờ không đảm bảo chất lượng.
 • Hàng hóa xuất nhập khẩu mà cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho là cần phải kiểm tra.

2. Nội dung kiểm tra

 • Kiểm tra chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nước ngoài hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất.
 • Kiểm tra chất lượng hàng hóa theo hợp đồng mua bán giữa bên xuất khẩu và bên nhập khẩu.
 • Kiểm tra chất lượng hàng hóa theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

3. Hình thức kiểm tra

 • Kiểm tra tại cửa khẩu.
 • Kiểm tra tại nội địa.
 • Kiểm tra tại nước xuất khẩu.
 • Kiểm tra tại nước nhập khẩu.

4. Quy trình kiểm tra

 • Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Bước 2: Xác định nội dung, hình thức, thời gian và địa điểm kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Bước 3: Lấy mẫu hàng hóa để kiểm tra.
 • Bước 4: Tiến hành kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Bước 5: Ra thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu.

5. Biện pháp xử lý đối với hàng hóa không đảm bảo chất lượng

 • Tịch thu hàng hóa.
 • Phạt tiền.
 • Buộc tiêu hủy hàng hóa.
 • Cấm nhập khẩu hàng hóa.
 • Cấm xuất khẩu hàng hóa.

Ngoài những thông tin trên, còn một số thông tin liên quan đến quy định về kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu như sau:

 • Cơ quan thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu:
 • Bộ Công Thương.
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Bộ Y tế.
 • Bộ Giao thông vận tải.
 • Tổng cục Hải quan.
 • Các cơ quan quản lý Nhà nước khác có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • Chi phí kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu:
 • Chi phí kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu do bên đề nghị kiểm tra chịu.
 • Chi phí kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu được tính theo quy định của pháp luật.
 • Khiếu nại, tố cáo về kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu:
 • Bên liên quan có quyền khiếu nại, tố cáo về việc kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
 • Khiếu nại, tố cáo về kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu được giải quyết theo quy định của pháp luật.
 • Những trường hợp được miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu:
 • Hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa được miễn kiểm tra chất lượng bắt buộc theo quy định của pháp luật.
 • Hàng hóa xuất nhập khẩu đã được kiểm tra chất lượng tại nước xuất khẩu hoặc nước nhập khẩu và có giấy chứng nhận chất lượng còn hiệu lực.
 • Hàng hóa xuất nhập khẩu là hàng mẫu, hàng tặng phẩm, hàng từ thiện, hàng cứu trợ.
 • Những quy định khác về kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu:
 • Việc kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu phải được thực hiện công khai, minh bạch và khách quan.
 • Kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu phải được thông báo cho bên liên quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra.
 • Bên liên quan có quyền yêu cầu xem xét lại kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
Câu hỏi liên quan