Những quy định về xuất nhập khẩu đặc biệt?

Những quy định về xuất nhập khẩu đặc biệt

 1. Quy định về xuất khẩu
 • Hàng hóa cấm xuất khẩu:

  • Hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Hàng hóa mà Chính phủ Việt Nam quyết định cấm xuất khẩu theo quy định của pháp luật.
 • Hàng hóa hạn chế xuất khẩu:

  • Hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa hạn chế xuất khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Hàng hóa mà Chính phủ Việt Nam quyết định hạn chế xuất khẩu theo quy định của pháp luật.
 • Thủ tục xuất khẩu:

  • Đăng ký xuất khẩu: Doanh nghiệp phải đăng ký xuất khẩu với cơ quan hải quan trước khi xuất khẩu hàng hóa.
  • Khai báo hải quan: Doanh nghiệp phải khai báo hải quan hàng hóa xuất khẩu theo quy định của pháp luật.
  • Nộp thuế xuất khẩu: Doanh nghiệp phải nộp thuế xuất khẩu theo quy định của pháp luật.
  • Giám sát xuất khẩu: Cơ quan hải quan giám sát việc xuất khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật.
 1. Quy định về nhập khẩu
 • Hàng hóa cấm nhập khẩu:

  • Hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Hàng hóa mà Chính phủ Việt Nam quyết định cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
 • Hàng hóa hạn chế nhập khẩu:

  • Hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa hạn chế nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Hàng hóa mà Chính phủ Việt Nam quyết định hạn chế nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
 • Thủ tục nhập khẩu:

  • Đăng ký nhập khẩu: Doanh nghiệp phải đăng ký nhập khẩu với cơ quan hải quan trước khi nhập khẩu hàng hóa.
  • Khai báo hải quan: Doanh nghiệp phải khai báo hải quan hàng hóa nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
  • Nộp thuế nhập khẩu: Doanh nghiệp phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
  • Giám sát nhập khẩu: Cơ quan hải quan giám sát việc nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật.
 1. Quy định về xuất nhập khẩu đặc biệt
 • Xuất nhập khẩu hàng hóa tạm nhập tái xuất:

  • Hàng hóa tạm nhập tái xuất là hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam để gia công, chế biến, lắp ráp hoặc sử dụng vào mục đích khác theo quy định của pháp luật, sau đó xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.
  • Thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tạm nhập tái xuất:
   • Đăng ký tạm nhập tái xuất: Doanh nghiệp phải đăng ký tạm nhập tái xuất với cơ quan hải quan trước khi nhập khẩu hàng hóa.
   • Khai báo hải quan: Doanh nghiệp phải khai báo hải quan hàng hóa tạm nhập tái xuất theo quy định của pháp luật.
   • Nộp thuế nhập khẩu tạm thời: Doanh nghiệp phải nộp thuế nhập khẩu tạm thời theo quy định của pháp luật.
   • Giám sát tạm nhập tái xuất: Cơ quan hải quan giám sát việc tạm nhập tái xuất hàng hóa theo quy định của pháp luật.
 • Xuất nhập khẩu hàng hóa quá cảnh:

  • Hàng hóa quá cảnh là hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam để sau đó xuất khẩu ra khỏi Việt Nam mà không qua thủ tục thông quan.
  • Thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa quá cảnh:
   • Đăng ký quá cảnh: Doanh nghiệp phải đăng ký quá cảnh với cơ quan hải quan trước khi nhập khẩu hàng hóa.
   • Khai báo hải quan: Doanh nghiệp phải khai báo hải quan hàng hóa quá cảnh theo quy định của pháp luật.
   • Giám sát quá cảnh: Cơ quan hải quan giám sát việc quá cảnh hàng hóa theo quy định của pháp luật.
 • Xuất nhập khẩu hàng hóa tạm xuất tái nhập:

  • Hàng hóa tạm xuất tái nhập là hàng hóa xuất khẩu ra khỏi Việt Nam để sau đó nhập khẩu lại vào Việt Nam.
  • Thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tạm xuất tái nhập:
   • Đăng ký tạm xuất tái nhập: Doanh nghiệp phải đăng ký tạm xuất tái nhập với cơ quan hải quan trước khi xuất khẩu hàng hóa.
   • Khai báo hải quan: Doanh nghiệp phải khai báo hải quan hàng hóa tạm xuất tái nhập theo quy định của pháp luật.
   • Nộp thuế xuất khẩu tạm thời: Doanh nghiệp phải nộp thuế xuất khẩu tạm thời theo quy định của pháp luật.
   • Giám sát tạm xuất tái nhập: Cơ quan hải quan giám sát việc tạm xuất tái nhập hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Ngoài những thông tin trên, còn một số thông tin liên quan đến quy định về xuất nhập khẩu đặc biệt ở Việt Nam, bao gồm:

 • Xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục và y tế:

  • Hàng hóa phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục và y tế được miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
  • Thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục và y tế được đơn giản hóa theo quy định của pháp luật.
 • Xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ mục đích từ thiện:

  • Hàng hóa phục vụ mục đích từ thiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
  • Thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ mục đích từ thiện được đơn giản hóa theo quy định của pháp luật.
 • Xuất nhập khẩu hàng hóa của người nước ngoài vào Việt Nam để sử dụng tạm thời:

  • Người nước ngoài vào Việt Nam để làm việc, học tập hoặc du lịch được phép mang theo hàng hóa để sử dụng tạm thời trong thời gian lưu trú tại Việt Nam.
  • Thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa của người nước ngoài vào Việt Nam để sử dụng tạm thời được đơn giản hóa theo quy định của pháp luật.
 • Xuất nhập khẩu hàng hóa của người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước:

  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước được phép mang theo hàng hóa để sử dụng cá nhân và gia đình.
  • Thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa của người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước được đơn giản hóa theo quy định của pháp luật.
 • Xuất nhập khẩu hàng hóa của các tổ chức quốc tế:

  • Các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ hoạt động của tổ chức.
  • Thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa của các tổ chức quốc tế được đơn giản hóa theo quy định của pháp luật.
Câu hỏi liên quan