Activity of Pt(II) and Ru(III) Triazolopyrimidine Complexes Against ...

Activity of Pt(II) and Ru(III) Triazolopyrimidine Complexes Against Parasites of the ... 1,2,4]-triazolo-[ 1,5-a]pyrimidine (7HtpO) are described, as well as a Ru(III) ...

Cung cấp thông tin liên quan đến Activity of Pt(II) and Ru(III) Triazolopyrimidine Complexes Against ... bao gồm các trang web, hình ảnh, video, tin tức, sản phẩm, dịch vụ...

Best regards!