xây dựng thang bảng lương theo giá trị công việc tại công ty HTMP ...
https://123doc.org/doc_search_title/3470084-xay-dung-thang-bang-luong-theo-gia-tri-cong-viec-tai-cong-ty-htmp.htm
2019-05-07 14:38:17 144
lương cho công ty, em tiến hành xây dựng thang, bảng lương theo phương pháp ... Phương pháp đánh giá giá trị công việc làm căn cứ để xây dựng thang, bảng ... bảng lương, phụ cấp lương phương án chuyển xếp lương đơn vị xây dựng ... (Job Evaluation) nhiệm vụ quản trị nguồn ... hạng nhóm/ngạch thang bảng lương ...