Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ,...
https://123doc.org/document/435923-bai-13-chinh-sach-giao-duc-va-dao-tao-khoa-hoc-va-cong-nghe-van-hoa.htm
2019-04-17 07:36:08 176
Chính sách khoa học và công nghệ a.Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ. b.Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ a Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo Em hãy cho cô biết giáo dục và đào tạo có những nhiệm vụ gì Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ...