English for Accountants – Tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chính ...
http://apt.edu.vn/apt-tin-tuc/english-for-accountants-tieng-anh-chuyen-nganh-ke-toan-tai-chinh-va-tam-quan-trong/
2019-05-05 13:16:03 176
Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán - Tài chính không những đòi hỏi người học ... APT là tổ chức đào tạo và nghiên cứu chuyên nghiệp trong lĩnh vực Kế toán, ...