Nam Bộ Quán - LÁ XÁCH BÒ (KHĂN LÔNG BÒ) XÀO KHẾ Thời nay ...
https://ar-ar.facebook.com/namboquan168/posts/l%C3%A1-x%C3%A1ch-b%C3%B2-kh%C4%83n-l%C3%B4ng-b%C3%B2-x%C3%A0o-kh%E1%BA%BFth%E1%BB%9Di-nay-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-nh%C6%B0-x%C3%A1ch-b%C3%B2-tim-b%C3%B2-ph%C3%A8o-b%C3%B2-n%C3%B3i-chu/636369963146978/
2019-05-02 04:10:03 220
LÁ XÁCH BÒ (KHĂN LÔNG BÒ) XÀO KHẾ Thời nay, dường như xách bò, tim bò, phèo bò nói chung là nội tạng bò là món hiếm vì chẳng thiếu gì các món sơn ...