20 Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Kế toán (Phần 1) - Aroma.vn
http://aroma.vn/20-thuat-ngu-tieng-anh-chuyen-nganh-ke-toan/
2019-05-05 13:16:03 108
Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán chuyên sâu (Phần 2) ... Phản ánh mối quan hệ tài chính, là vấn đề cốt lõi của mô hình kế toán: Tài sản = Nợ phải trả ...