99 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xây dựng dân dụng hiệu quả
http://aroma.vn/99-tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-xay-dung-dan-dung-hieu-qua/
2019-05-07 18:48:03 122
Theo thống kê gần đây của Jobstreet Việt Nam, sắp tới tiếng Anh sẽ là tiêu chí tuyển dụng bắt buộc cho tất cả các ngành, trong đó có ngành xây dựng dân dụng ...