Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ,...
https://baigiang.violet.vn/present/show/entry_id/7221364
2019-04-17 07:36:08 210
2. Chính sách khoa học công nghệ. a). Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ Khoa học là gì? * Khoa học: Là hệ thống tri thức về các sự vật hiện tượng, quy luật tự nhiên, xã hội, tư duy được khái quát từ thực tiễn và kiểm nghiêm qua thực tiễn. Công nghệ là gì?