Di chúc thế nào được coi là hợp pháp? - Thư viện Bản Án
https://banan.thuvienphapluat.vn/tin-tuc/di-chuc-the-nao-duoc-coi-la-hop-phap-542
2019-04-16 19:40:08 245
1 Tháng Ba 2019 ... Theo quy định tại Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015, di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt ...