.: VGP News :. | Đô thị biển Đà Nẵng qua tài liệu lưu trữ | BÁO...
https://baochinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/Do-thi-bien-Da-Nang-qua-tai-lieu-luu-tru/400358.vgp
2020-07-14 19:40:04 34
Triển lãm giới thiệu hơn 200 đơn vị tài liệu là những văn bản, bản đồ, hình ảnh được chọn lọc trong kho tài liệu của các trung tâm lưu trữ quốc gia Việt Nam, sưu tầm từ Bảo tàng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng và từ một số tổ chức khác.