Giáo dục nghề nghiệp năm 2017: “9 nhiệm vụ trọng tâm và 5 khâu ...
http://baodansinh.vn/giao-duc-nghe-nghiep-nam-2017-9-nhiem-vu-trong-tam-va-5-khau-dot-pha-d51020.html
2019-05-04 07:14:12 116
19 Tháng Giêng 2017 ... Năm 2016 là năm đầu của kế hoạch 5 năm tiếp tục triển khai đổi mới và phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN), hai Bộ ...