Lập di chúc như thế nào là hợp pháp? - BAOMOI.COM
https://baomoi.com/lap-di-chuc-nhu-the-nao-la-hop-phap/c/21993000.epi
2019-04-20 01:30:07 105
- Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.