Giáo Già: 43 Năm Quốc Hận Hình Thành Quốc Gia Việt Nam Hải Ngoại...
https://baotgm.net/43-nam-quoc-han-hinh-thanh-quoc-gia-viet-nam-hai-ngoai/
2019-04-17 06:10:23 107
Có thể nói: Nếu một quốc gia được hình thành không thể thiếu các yếu tố Dân Tộc và Lãnh Thổ thì một Quốc gia việt nam hải ngoại coi như đã được thành hình, một quốc gia có Quốc Ca và Quốc Kỳ, vì chúng ta có dân tộc là người Quốc gia VN và lãnh thổ là cá các ...