Hồi tưởng chiến trường 1062 Thượng Đức - Phần 1
http://batkhuat.net/van-hoituong-chientruong-thuongduc.htm
2019-04-18 03:46:09 224
Hồi tưởng chiến trường 1062 Thượng Đức - Phần 1. CSVSQ Phạm Bạch Dương. Hi Dõng... Đọc tin của mày mà nghe ngậm ngùi...xa xa trong ...