Hướng dẫn về tài khoản 341 - Vay và nợ thuê tài chính theo thông ...
https://blog.hocexcel.online/huong-dan-ve-tai-khoan-341-vay-va-no-thue-tai-chinh-theo-thong-tu-133.html
2019-04-25 22:04:30 98
2 Tháng Năm 2018 ... ... thế cho Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và thông tư 138/2011/TT-BTC; ... sẽ tìm hiểu về tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính, được quy định ...