Cơ sở dữ liệu ngành - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
https://bvhttdl.gov.vn/doanh-nghiep-khac/-/asset_publisher/10moqhrIiSGU/content/cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-xnk-phat-hanh-phim-viet-nam
2019-04-26 21:46:06 171
1 Tháng Ba 2017 ... Công ty TNHH một thành viên XNK phát hành phim Việt Nam. 01/03/2017 ... Phó Giám đốc: Lê Văn Hoàng ... Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hồng