CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH - BYS
https://bys.vn/customers/cong-ty-co-phan-tap-doan-xay-dung-hoa-binh
2020-09-29 03:00:06 17
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình (HBC) khởi nghiệp Văn phòng Xây dựng Hòa Bình vào năm 1987. Hòa Bình là một trong những đơn vị đầu tiên mạnh dạn đầu tư nhà xưởng và trang bị máy vi tính cá nhân cho văn phòng nhằm ứng dụng công nghệ tiên tiến vào chuyên môn và quản lý xây dựng.