TÀI LIỆU GIẢNG DẠY MÔN HỌC: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
http://caodang.tdt.edu.vn/Upload/file/Tailieuhoctap/Ketoan/Ha%20Thi%20Thuy/slide_bai_giang_TCDN-Ha%20Thi%20Thuy.pdf
2019-05-04 20:12:02 200
CHƢƠNG 1: NHNG V aN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Mục tiêu kiến thức chƣơng 1. Bản chất và chức năng của tài chính doanh nghiệp ...