Nghề tư vấn Tài Chính & môi giới Chứng Khoán - Talent community
https://careerbuilder.vn/en/talentcommunity/nghe-tu-van-tai-chinh-amp-moi-gioi-chung-khoan.35A50F79.html
2019-05-05 06:10:29 76
Vì vậy, nghề tư vấn tài chính & môi giới chứng khoán ra đời như là một sự đáp ... về chứng khoán thì môi giới CK (tiếng Anh gọi là broker) là người đại diện, bảo vệ ... Không riêng gì Việt Nam, hầu hết các nước trên thế giới, giới trẻ đều mê ...