Tăng tài sản cố định và tài khoản 241 – Kế toán Centax
http://centax.edu.vn/tang-tai-san-co-dinh-va-tai-khoan-241/
2019-04-25 19:34:04 88
Các chi phí được tập hợp đầy đủ ở TK 241. Sau khi công trình hoàn thành, căn cứ vào quyết toán, chi phí tiêu hao… kết chuyển toàn bộ tăng TSCĐ sang TK 211 ...