Chương 3. TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI THÀNH ...
http://cesti.gov.vn/thong-ke/13/chuong-3-tiem-luc-khoa-hoc-va-cong-nghe-tai-thanh-pho-ho-chi-minh
2019-04-21 14:52:23 220
Tổ chức KH&CN là những tổ chức có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công ...