Phương pháp quản lý tài chính cá nhân hiệu quả - CFE | CFE
https://cfe.com.vn/tu-sach-cfe/phuong-phap-quan-ly-tai-chinh-ca-nhan-hieu-qua/
2019-04-13 06:26:12 180
Phương pháp quản lý tài chính cá nhân Jars. 1. NEC – tài khoản chi tiêu cần thiết 55%. Đây là tài khoản tiêu dùng cho những chi phí cần thiết của bạn, như là ăn uống, đi lại, kể cả mua sắm những thứ cần thiết cho bản thân.