TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ (INTERNATIONAL FINANCE)
http://chauthongphan.weebly.com/uploads/6/5/0/6/65061775/bai_0_-_gioi_thieu.pdf
2019-05-05 00:32:21 416
Tài liệu học tập. Giaùo trình: 1. GS.TS. Trần Ngọc Thơ, Taøi chính quốc tế (2011),. 2. GS.TS. Nguyễn Văn Tiến, Gíao trình Taøi chính quốc tế, NXB Thống keâ ...