PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Lists/MauDonToKhai/Attachments/91934/PHNG%20PH%C3%81P%20X%C3%82Y%20DNG%20THANG%20LNG-14.doc
2019-05-07 14:38:17 170
PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG. (Ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2003/TT-BLĐTBXH. ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao ...