Nợ công là gì? - ctcptam.blogspot.com
https://ctcptam.blogspot.com/2012/11/no-cong-la-gi.html
2019-04-16 23:52:35 124
Nợ chính phủ, còn gọi là Nợ công hoặc Nợ quốc gia, là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay.