Sách Đắc Nhân Tâm | Đắc Nhân Tâm
https://dacnhantam.com.vn/index.php/category/dac-nhan-tam/sach-dac-nhan-tam/
2019-04-15 20:58:17 106
Hai quyển sách kinh điển “How to Win Friends and Influence People” (Đắc Nhân Tâm) của Dale Carnegie và “Etiquette” (Nghi Thức Xã Giao) của Emily Post ngày nay vẫn đang được tiếp tục cập nhật, đổi mới để phù hợp hơn với thời đại số và phản ánh được tác động của công nghệ đến các mối quan hệ của con người.