Các tập thể và cá nhân xuất sắc của Trường Cao đẳng nghề Đà ...
http://danavtc.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=412:cac-tp-th-va-ca-nhan-xut-sc-ca-trng-cao-ng-ngh-a-nng-c-biu-dng-ti-hi-ngh-trin-khai-cong-tac-giao-dc-ngh-nghip-nm-hc-2018-2019&catid=14:tin-tuc-su-kien&Itemid=29
2019-05-04 08:02:06 151
Chiều ngày 07/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Triển khai công tác Giáo dục nghề nghiệp năm học 2018-2019.