Buôn bán hàng rong có phải là một hoạt động thương mại không?
https://dangkydoanhnghiep.org.vn/buon-ban-hang-rong-co-phai-la-mot-hoat-dong-thuong-mai-hay-khong.html
2019-04-16 10:18:04 166
Hoạt động buông bán hàng rong là một hoạt động kinh doanh lưu động, không có địa điểm cố định, thông thường hai bên chủ thể không phải là thương nhân.