Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên - Thành lập mới
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Noidunghuongdan.aspx?lhID=4&htID=23
2019-04-16 10:26:15 143
Thành phần hồ sơ, bao gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;. 2. Điều lệ công ty (có họ ...