Tổ chức kinh tế là gì? - Dân Luật | Thảo ...
https://danluat.thuvienphapluat.vn/to-chuc-kinh-te-la-gi-43880.aspx
2019-04-24 01:54:03 68
Tổ chức kinh tế bao gồm doanh nghiệp được thành lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ...