Di chúc vô hiệu và di chúc không có hiệu lực - Dân Luật
https://danluat.thuvienphapluat.vn/di-chuc-vo-hieu-va-di-chuc-khong-co-hieu-luc-35940.aspx
2019-04-16 19:48:33 106
- Di chúc vô hiệu là di chúc vi phạm một hoặc một số điều kiện để di chúc được xem là hợp pháp (như điều kiện về năng lực pháp luật dân sự của người lập di chúc, nội dung của di chúc, ý chí tự nguyện của người lập di chúc, hình thức của di chúc)