Lịch sử Bài học Israel Phần III: Quốc Gia Israël-Chương X TỔ CHỨC...
https://dantocdothai.blogspot.com/2012/10/lich-su-bai-hoc-israel-phan-iii-quoc.html
2019-04-17 08:52:06 115
Lịch sử Bài học Israel Phần III: Quốc Gia Israël-Chương X TỔ CHỨC QUỐC GIA ISRAËL Chính thể dân chủ Trong bản tuyên bố Độc lập ngày 14-5-1968, có câu: “Quốc gia Israel sẽ xây dựng trên cơ sở tự do, công bẳng và hoà bình…