Di chúc không công chứng có hiệu lực pháp lý không?
https://dantri.com.vn/ban-doc/di-chuc-khong-cong-chung-co-hieu-luc-phap-ly-khong-1343248336.htm
2019-04-17 03:00:11 146
Dân trí Khi còn sống mẹ tôi tự tay viết di chúc cho tôi nhà đất nhưng không có người làm chứng, không công chứng. Nay mẹ tôi mất, vậy di chúc viết tay của mẹ tôi có hiệu lực pháp luật không? Tôi có thể mang di chúc ra cơ quan công chứng ...