khóa học đấu thầu & quản lý dự án cấp chứng chỉ đấu thầu và quản ...
http://daotaocanbo.com/chung-chi-hanh-nghe-xay-dung/722-lop-hoc-dau-thau--quan-ly-du-an-xay-dung-cap-chung-chi-dau-thau-va-quan-ly-du-an-.html
2019-04-29 07:02:45 126
I. Nội dung lớp học đấu thầu xây dựng và quản lý dự án, cấp chứng chỉ đấu thầu và quản lý dự án. A. Nội dung lớp học quản lý dự án xây dựng: Chuyên đề 1.