3. KHÓA HỌC QA/QC (ĐẢM BẢO - KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG)
https://daotaoceo.com/view/KHOA-HOC-QA-QC-DAM-BAO-VA-KIEM-SOAT-CHAT-LUONG.htm
2019-04-15 22:32:11 158
KHÓA HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001:2015; · 3. KHÓA HỌC ... Năng lực QA cần có trong tất cả các cán bộ quản lý. Chương trình rất ...