3. khóa học chuyên viên qa/qc (đảm bảo - kiểm soát chất lượng)
https://daotaoceo.com/view/3-KHOA-HOC-CHUYEN-VIEN-QA-QC-DAM-BAO-KIEM.htm
2019-04-29 12:32:03 112
Khác biệt cơ bản của khóa học Chuyên viên QA/QC tại MQI là cách tiếp cận toàn bộ hệ ... Năng lực QA cần có trong tất cả các cán bộ quản lý, với phương châm ...