Định khoản Tài khoản 241 Xây dựng cơ bản dở dang
http://daotaoketoan.top/tai-khoan-241-xay-dung-co-ban-do-dang-i1202.html
2019-04-25 19:28:05 154
Hạch toán và làm định khoản Tài khoản 241 Xây dựng cơ bản dở dang Theo Thông tư 133/2016 và Thông tư 200/2014/TT-BTC.