Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội - Thông tin đấu thầu - Thông tin ...
https://dauthau.info/procuring-entity/trung-tam-y-te-du-phong-ha-noi-2797/
2019-04-23 01:58:05 186
TTYTDPHN. Tên tiếng Anh ... Loại hình cơ quan. Lớn ... Đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ năm 2018 của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội ... Viễn thông Sơn La.