Quảng cáo biểu ngữ | Android | Google Developers
https://developers.google.com/admob/android/banner?hl=vi
2020-02-29 16:15:05 49
Luôn kiểm tra bằng quảng cáo thử nghiệm. Khi tạo và thử nghiệm ứng dụng, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng quảng cáo thử nghiệm thay vì quảng cáo đang chạy thực tế. Chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản của bạn nếu bạn không thực hiện việc này.