4 Quy trình xây dựng thang lương, bảng lương: - tư vấn lương
http://dichvutuvanluong.blogspot.com/2017/04/4-quy-trinh-xay-dung-thang-luong-bang.html
2019-05-07 14:38:17 220
18 Tháng 4 2017 ... Để xây dựng một thang, bảng lương cho doanh nghiệp cần tiến hành 4 bước sau ... Trước tiên cần tiến hành thống kê đầy đủ các cơng việc theo từng chức ... Phương pháp xếp hạng: Hội đồng đánh giá sẽ đánh giá các công ...