protect | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh-Việt - Cambridge ...
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/protect
2019-04-15 10:24:18 148
protect - dịch sang tiếng Việt với Từ điển tiếng Anh-Việt - Cambridge Dictionary. ... người bảo vệ; dụng cụ bảo hộ. ear/eye protectors. (Bản dịch của “protect” từ ...