Diễn Đàn Trái Chiều : Thư Ngỏ - 1/18
https://diendantraichieu.blogspot.com/p/intro.html
2019-05-13 09:28:18 173
Thật ra, ‘luật’ của DĐTC rất giản dị và rất dễ, cũng chẳng ai phải thi test gì ráo, mà có thi thì ai cũng đậu hết.