Tại sao bảo lãnh diện F4 lại chờ lâu hơn các diện khác ?
http://ditruquoctich.com/tai-sao-bao-lanh-dien-f4-lai-cho-lau-hon-cac-dien-khac-99.html
2019-04-19 16:22:04 142
Đơn bảo lãnh Gia Đình Ưu Tiên Thứ Tư (tức diện F4) được công dân Mỹ nộp để ... Đây là đạo luật cho phép thời gian duyệt xét đơn bảo lãnh của Sở di trú được ...