Đề tài Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh Công ty Biti's ...
http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-phan-tich-va-danh-gia-chien-luoc-kinh-doanh-cong-ty-bitis-31630/
2019-04-25 23:48:14 359
15 Tháng Tám 2013 ... I.3.2. Phân tích môi trường vĩmô. 9. I.3.3. Phân tích môi trường vi mô. 10. CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA BITI'S. II.1.