News/Audio: Ngày Quốc tế Phụ nữ ở Việt Nam
https://donghoavangtt.blogspot.com/2016/03/ngay-quoc-te-phu-nu-o-viet-nam.html
2019-04-16 19:44:37 82
Ở Việt Nam, để thực hiện"Cương lĩnh hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ toàn cầu đến năm 2000" và Công ước CEDAW "Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ” mà chính phủ đã cam kết tham gia; ngày 4 tháng 10 năm 1997, chính phủ nước Cộng hòa xã hội ...