Mẫu báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa - Biểu mẫu kế...
https://download.vn/mau-bao-cao-tai-chinh-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-30455
2020-07-19 01:05:42 53
Download.vn xin giới thiệu mẫu Báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm các biểu mẫu: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính Ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC.