TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (SWPS) – HỌC BẰNG...
https://duhocchd.edu.vn/du-hoc-ba-lan-he-thong-giao-duc/truong-dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-swps-hoc-bang-tieng-anh/
2019-04-15 12:24:19 249
1.Giới thiệu về trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (SWPS) Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (SWPS) được thành lập năm 1996 .Kể từ khi được thành lập, SWPS đã liên tục phát triển cho đến nay gồm 8 khoa, tọa lạc tại 5 trung tâm học thuật ở Ba Lan (Warsaw, Wrocław, Sopot, Poznań và Katowice).