THủ TụC LàM VISA CôNG TáC TRUNG QUốC CHO NGườI Có QUốC TịCH NướC...
https://dulichdichvu.net/thong-tin-huu-ich/thu-tuc-lam-visa-cong-tac-trung-quoc-cho-nguoi-co-quoc-tich-nuoc-ngoai/n1081.wti
2019-04-15 22:14:39 214
Hồ sơ xin visa Trung Quốc để công tác cho người quốc tịch nước ngoài. 02 hình 4 x 6; Hộ chiếu (bản chính, còn hạn ít nhất 6 tháng) Visa Việt Nam (còn hạn) Thẻ tạm trú tại Việt Nam (bản sao, nếu có) Quyết định cử đi công tác